0  produkt
Košík je prázdny

Podmienky online výkupu


Podrobné pravidlá  programu „Vymeň svoje staré zariadenie za nové online“
(ďalej len „Program“)
 

Všeobecné informácie
 
Organizátor Programu: spoločnosť WESTech, spol. s r.o., reg.: Obchodný register OS Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 22493/B, Sídlo: Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 796 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Programu“).
Účastníkom Programu (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Programe. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom Programu, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 
 1. Podmienky Programu (musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie zariadenia iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV alebo AirPods prostredníctvom eshopu www.istores.sk (ďalej len „Zariadenie“)
  2. Kúpou Zariadenia sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nové Zariadenie
  3. predaj starého funkčného zariadenia
 1. Všeobecné informácie:
  1. V eshope  www.istores.sk si Účastník vyberiete nové Zariadenie, na ktoré Účastník vytvorí objednávku s platbou na dobierku. Do poznámky objednávky Účastník zadá „online výkup“, tak aby Organizátor mal vedomosť , že Účastník má záujem o uplatnenie hodnoty starého zariadenia na nákup nového Zariadenia. Do objednávky môže Účastník pridať aj iný tovar, či doplnkové služby pre nové Zariadenie, ako predĺžená záruka alebo poistenie proti poškodeniu a odcudzeniu.
  2. Na stránke www.istores.sk/vykup Účastník zvolí typ a model starého funkčného zariadenia, ktoré chce Účastník odpredať. Účastníkovi sa zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Spôsob odovzdania starého zariadenia je prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora.
  3. Účastník klikne na tlačidlo Výkup online a vyplní požadované údaje a to:
Informácie o zaradení
1 – Model zariadenia – povinné
2 – IMEI vykupovaného zariadenia - povinné
Osobné údaje
3 – Oslovenie - povinné
4 – Titul – voliteľné
5 – Krstné meno – povinné          
6 – Priezvisko – povinné  
7 – Rodné číslo – povinné
8 – Číslo OP - povinné
9 – Doklad vydal – povinné         
10 – Platnosť dokladu – povinné    
11 – Ulica a číslo - povinné
12 – Mesto - povinné
13 – Štát - povinné
14 – PSČ - povinné
15 – Štátne občianstvo - povinné
16 – Miesto narodenia - povinné
Kontaktné údaje
17 – Emailová Adresa – povinné
18 – Telefónne číslo – povinné
Iná adresa vyzdvihnutia zariadenia (voliteľné)
19 – Ulica a číslo – povinné
20 – Mesto – povinné
21 – PSČ – povinné
Údaje o objednávke na uplatnenie výkupu
22 – Číslo objednávky – povinné
Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami Programu, vyjadrí s týmto spracúvaním svoj súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.
  1. Po odoslaní žiadosti o výkup Účastník dostane na emailovú adresu potvrdenie o zaevidovaní žiadosti o výkup starého zariadenia a všetky ďalšie potrebné informácie. Spolu s potvrdením do emailu dostane Účastník aj odkaz na tieto pravidlá Programu. Spôsob odovzdania starého zariadenia je prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora. Účastník musí na starom zariadení odstrániť účet iCloud, vypnuť službu Find my iPhone a súčasne ho musí resetovať do výrobných nastavení. Účastník musí staré zariadenie riadne zabaliť ( Organizátor odporúča poslať  staré zariadenie v originálnom obale - nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť Účastník. Staré zariadenie, ktoré bude k Organizátorovi doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť,  nemôže Organizátor odoslať naspäť Účastníkovi cez službu kuriér, pričom o danej skutočnosti bude Účastník bezodkladne informovaný.
  2. Po prehliadke starého funkčného zariadenia servisným technikom bude Účastník kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu o finálnej výkupnej sume starého funkčného zariadenia, ktoré Účastník odpredáva. V prípade akceptácie výkupnej sumy zo strany Účastníka, Organizátor zašle Účastníkovi Kúpnu zmluvu na odkúpenie starého funkčného zariadenia. V prípade ak Účastník neakceptuje výkupovú sumu, Organizátor zašle Účastníkovi staré zariadenie prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora a stornuje objednávku na kúpu nového Zariadenia.
  3. Organizátor má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého zariadenia a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Organizátor má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým zariadením.
  4. Organizátor nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Organizátor nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  5. Nové zariadenie bude Účastníkovi zaslané na dobierku, o čom bude informovaný emailom. Pri preberaní nového Zariadenia je Účastník povinný odovzdať kuriérovi vytlačenú a vlastnoručne podpísanú Kúpnu zmluvu na staré zariadenie.

    
 1. Popis uplatnenia hodnoty starého zariadenia na nákup nového Zariadenia:
  1. Zakúpením nového Zariadenia a predaním svojho starého funkčného Zariadenia, je Organizátor povinný  odrátať výkupovú cenu starého zariadenia od kúpnej ceny nového Zariadenia. Účastník je povinný Organizátorovi uhradiť len rozdiel medzi kúpnou cenou nového Zariadenia a výkupnou cenou starého zariadenia.
  2. V rámci Programu, si Účastník nemôže nárokovať vyplatenie výkupnej ceny starého zariadenia.
  3. V rámci Programu, si Účastník nemôže nárokovať vyplatenie prevyšujúcej výšky výkupnej ceny starého zariadenia (t.j. v prípade ak je výška výkupnej ceny starého zariadenia vyššia ako kúpna cena nového Zariadenia).
  4. V rámci Programu Organizátor vykúpi len jedno staré funkčné zariadenie od Účastníka na jednu vytvorenú objednávku Účastníkom.
  5. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia nového Zariadenia odstúpiť, vzniká právo Organizátora odstúpiť od Kúpnej zmluvy na výkup starého zariadenia. V tomto prípade je Účastník povinný vrátiť nové Zariadenie Organizátorovi a Organizátor je povinný  vrátiť Účastníkovi staré zariadenie a rozdiel medzi kúpnou cenou nového Zariadenia a výkupnou cenou starého zariadenia. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Účastníkovi pre tento prípad nevzniká nárok na vrátenie celej kúpnej ceny nového Zariadenia.
 1. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný blok alebo faktúru preukazujúcu nákup Zariadenia. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od Organizátora účtovný doklad preukazujúci nákup Zariadenia a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum zakúpenia Zariadenia a špecifikáciu Zariadenia. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.
 1. Organizátor Programu je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania v rámci Programu, požadovať ďalšie overenie. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Programe. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka v rámci Programu, má Organizátor právo tohto Účastníka z Programu vylúčiť.
 1. Odoslaním žiadosti o výkup vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Programu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 1. Vymáhanie účasti v Programe súdnou cestou je vylúčené.
 1. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: ochrana osobných údajov.
 1. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkovi v súvislosti s účasťou v Programe.
 1. Organizátor Programu si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Program ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Programu či technické alebo organizačné zabezpečenie Programu a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Programu na webových stránkach www.istores.sk.

   
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť WESTech, spol. s r.o., reg.: Obchodný register OS Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 22493/B, Sídlo: Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 796  („WESTech“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov Programu.
Spoločnosť WESTech môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:
 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
Osobné údaje sú spracúvané na účely:
 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie Programu a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel Programu v súvislosti s účasťou v Programe. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom Programu, a to po dobu trvania Programu a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti WESTech v súvislosti s Programom, a to po dobu 3 rokov od ukončenia Programu, ktorého sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť Programu zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov Programu, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva WESTech na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb WESTech, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva WESTEch na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
Účastník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Organizátora, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.
Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny WESTech. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny.
Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené kuriérskym spoločnostiam a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti WESTech a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.


Vypočítajte si orientačnú výkupnú cenu zariadenia online na www.istores.sk/vykup